dot dot
dot
dot
dot
dot


usgbc
act
coe
asa
cot


อาคารพักอาศัย 5 ชั้น ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ภูเพ็ญ พร๊อพเปอร์ตี้

ภูเพ็ญ พร๊อพเปอร์ตี้      ภูเพ็ญ พร๊อพเปอร์ตี้      ภูเพ็ญ พร๊อพเปอร์ตี้

ที่ตั้ง
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ
บริษัท ภูเพ็ญ พร๊อพเปอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดโครงการ
ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,978 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักในรูปแบบต่างๆ จำนวน 78 ห้อง พื้นที่บริการต่างๆ เช่น สำนักงาน, ร้านค้าให้เช่า, ห้องพักคนงาน และออกแบบถนนพร้อมที่จอดรถ พื้นที่ 850 ตารางเมตร บนเนื้อที่โครงการ 300 ตารางวา

มูลค่าก่อสร้างโครงการ
37  ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาออกแบบ  ตุลาคม 2550 - มกราคม 2551
ระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้าง  พฤษภาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552
Housing

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ถนนเทพารักษ์
บ้านพักอาศัยสำเร็จรูป (บ้านไม้ไฮเทค)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
CONSULTANTS OF ARCHITECTURE CO.,LTD.(COA)
114 LADPRAO 124 RD., KHWAENG PHLAPPHLA, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310
Mobile : 668 6332 8200 Tel : (66 2)9342805-7 Fax: (66 2)9342805-7 Ext.26
Email : arch.coa@gmail.com / archcot39@gmail.com www.coa.co.th